TARIKH DAN FAEDAHNYA

TARIKH DAN FAEDAHNYA

TARIKH DAN FAEDAHNYA
TARIKH DAN FAEDAHNYA

 

Defenisi Tarikh

Kata tarikh berasal dari bahasa arab yaitu menentukan waktu, sedangkan ilmu tarikh menurut arti yang lazim ialah :
“ suatu ilmu yang menerangkan hal-ihwal atau keadaan umat manusia baik yang telah terdahulu atau pun yang sekarang. ”

Faedah Tarikh

Dengan mempelajari ilmu ini, paling tidak kita akan mendapatkan dua faedah yaitu :
1. Untuk mengetahui keadaan ummat manusia yang telah terdahulu dan yang akan datang.
2. Agar setiap peristiwa yang terjadi pada satu kelompok ummat manusia dapat kita jadikan kaca perbandingan bagi kehidupan kita sendiri. Yang baik kita tiru, serta yang positif kita ikuti dan yang negatif kita tinggalkan.

Sumber Pengalaman Tarikh

Tarikh atau sejarah keadaan dan pola hidup dan kehidupan suatu bangsa yang terdahulu dapat diketahui melalui orang melalui berbagai penyelidikan terhadap peninggalan-peninggalan bangsa terdahulu, antara lain :
1. Peninggalan tertulis, yaitu berasal dari kitab-kitab suci, catatan bumi dan hasilnya, daftar-daftar gaji, prasasti, keputusan mahkamah, batu-batu tertulis, kitab-kitab ilmu pengetahuan, peraturan-peraturan, isi perjanjian-perjanjian dan sebagainya.
2. Peninggalan tidak tertulis, yaitu berupa dogeng-dogeng masa lampau, adat istiadat atau tradisi yang turun temurun, legenda-legenda, cerita rakyat dari mulut kemulut dan lainnya.
3. Benda-benda purbala kala, yaitu seperti bekas reruntuhan suatu negeri atau kota, benteng-benteng, mahligai, tempat peribadatan, uang, senjata-senjata purbakala, barang-barang rumah lainnya yang banyak ditemukan orang secara sengaja dan tidak sengaja.
Dengan keahlian yang khusus, para ahli sejarah mengadakan penelitian terhadap peninggalan kuno yang nilai sejarah tinggi dan benda-benda purbakala. Sehingga dapat diketahui segala hal yang menyangkut suatu ummat atau bangsa.

Ilmu Yang Membantu Ilmu Tarikh

Ilmu tarikh ini tidak bisa berdiri sendiri dan berjalan sendirinya, para ahli tarikh tidak bisa menerangkan kebenaran tarikh jika tidak dibantu oleh beberapa ilmu, yaitu
1. Ilmu geografi (ilmu bumi)
2. Ilmu taqwin (ilmu batas negeri dan hasilnya)
3. Ilmu tabaqatil ardi (ilmu isi bumi)

Macam Tarikh

Menurut obyek pembahasannya, sejarah atau tarikh ummat manusia dapat dibagi dua macam, yaitu;
1. Tarikh umum adalah yang membahas keadaan ummat manusia secara luas dan tidak tebatas pada suatu ummat atau bangsa.
2. Tarikh khusus ialah yang membahas keadaan suatu ummat atau bangsa secara sempit atau khusus dan terbatas, seperti; sejarah indonesia, sejarah kebudayaan islam, sejarah Nabi Muhammad saw dan banyak lainnya.

Kejadian Yang Besar

Banyak kejadian-kejadian yang besar yang dijelaskan dan yang dijadikan pokok pembahasan ilmu tarikh, akan tetapi yang senantiasa dipergunakan ialah;
1. Permulaan manusia
2. Hari lahir Nabi Isa as dilahirkan yang dinamakan tahun miladiyah
3. Hari Nabi Muhammdad saw, berhijrah ke madinah al munawarah dinamakan tahun hijriyah.

Sumber: https://www.dutadakwah.org/