Pengertian Bimbingan dan konseling

Pengertian Bimbingan dan konseling

Pengertian Bimbingan dan konseling

Bimbingan merupakan

terjemahan dari Guindance dalam bahasa Inggris, guidance dari kata”guide” atau “to guide” yang berarti menunjukkan, membimbingan atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata guidanc berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau pemberian tuntunan kepada orang lai yang memerlukan. Dalam arti luas bimbingan dapat diartikan sebagai proses menolong individu untuk memahami diri mereka dan dunia mereka.

Alice crow mengatakan bimbingan ialah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menentukan tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan memperbaiki sikap serta tingkah laku dalam aspek-aspek yang dirasa perlu oleh individu itu.

Konseling merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “counseling” berasal dari kata “councel” atau “to councel” yang artinya memberi nasihat atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka (face to face). Jadi arti counseling adalah pemberian nasihat dan penasihatan kepada orang lain secara individu yang dilakukan secar berhadapan dari seorang yang mempunyai kemahiran kepada seseorang yang mempunyai masalah.

Blocher menjelaskan bahwa konseling merupakan suatu proses menolong individu supaya ia lebih sadar tentang dirinya dan bagaimana dia mengadakan respon terhadap lingkungannya.

Jadi menurut penulis bimbingan dan konseling adalah bantuan yang di berikan oleh seseorang atau konselor kepada seorang individu/klien dengan pertemuan tatap muka untuk mengarahkan atau membimbing klien untuk mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri.


Baca Juga :