Macam-macam Khabar

Macam-macam Khabar

Khabar itu ada dua bagian, yaitu khabar mufrad dan khabar ghair mufrad.

–    Khabar mufrad

(Khabar mufrad) adalah khabar yang bukan berupa jumlah (kalimat) dan bukan pula menyerupai jumlah.
Contoh:  (Zaid berdiri); kedua-duanya isim mufrad.
Dan juga termasuk khabar mufrad bila mubtada dan khabar itu terdiri dari isim tatsniyah dan jamak, seperti contoh di bawah:
= Zaid-Zaid itu berdiri;
= dua Zaid itu berdiri;
= Zaid-Zaid itu berdiri.
–    Khabar ghair mufrad
Khabar ghair mufrad ialah, khabar yang terdiri dari jumlah, seperti jumlah ismiyah (mubtada dan khabar lagi), atau jumlah fi’liyyah (yaitu terdiri dari fi’il dan fa’il sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini).

Khabar ghair mufrad ada empat macam, yaitu: 1. Jar dan majrur; 2. zharaf; 3. fi’il beserta fa’ilnya; dan 4. mubtada beserta khabarnya. Contohnya seperti perkataan:  (Zaid berada di dalam rumah); khabarnya terdiri dari jar dan majrur.  (Zaid berada di sisimu); khabarnya zharaf,  (Zaid, ayahnya telah berdiri); khabarnya terdiri dari fi’il dan fa’il.  (Zaid hamba perempuannya pergi); khabar-nya terdiri dari mubtada dan khabar lagi.

Contoh lain:
= Ustadz atau guru itu berada di dalam madrasah atau sekolah.
Lafazh al-ustaazu berkedudukan menjadi mubtada, sedangkan fil madrasati  sebagai Khabar.

 

sumber :

https://nashatakram.net/layanan-otomotif-seva-id/